POLITYKA PRYWATNO艢CI STRONY INTERNETOWEJ FROSTX

 1. Dla W艂a艣ciciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych U偶ytkownik贸w jest spraw膮 najwy偶szej wagi. Dok艂ada on ogrom stara艅, aby U偶ytkownicy czuli si臋 bezpiecznie, powierzaj膮c swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.
 2. U偶ytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, korzystaj膮ca z us艂ug elektronicznych, dost臋pnych w ramach strony internetowej.
 3. Niniejsza polityka prywatno艣ci wyja艣nia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych U偶ytkownika, przys艂uguj膮ce mu prawa, jak te偶 obowi膮zki administratora tych danych, a tak偶e informuje o u偶ywaniu plik贸w cookies.
 4. Administrator stosuje najnowocze艣niejsze 艣rodki techniczne i rozwi膮zania organizacyjne, zapewniaj膮ce wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dost臋pem os贸b nieupowa偶nionych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest FrostX sp. z o.o. z siedzib膮 przy ulicy Stanis艂awa Konarskiego 18C w Gliwicach, wpisany do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy w Gliwicach, X Wydzia艂 Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000784200, NIP: 6312685519 (zwany dalej: 鈥濿艂a艣ciciel”).

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe U偶ytkownika w celu: zwi膮zanym z funkcjonowaniem sklepu i 艣wiadczeniem us艂ug w nim oferowanych oraz prowadzenia korespondencji (marketing bezpo艣redni oraz przesy艂anie newslettera).
 2. Oznacza to, 偶e dane te s膮 potrzebne w szczeg贸lno艣ci do:
  1. zawarcia umowy;
  2. dokonania rozlicze艅;
  3. dostarczenia zam贸wionego przez U偶ytkownika towaru lub wykonanie us艂ug;
 3. U偶ytkownik mo偶e r贸wnie偶 wyrazi膰 zgod臋 na otrzymywanie informacji o nowo艣ciach i promocjach, co spowoduje, 偶e administrator b臋dzie r贸wnie偶 przetwarza膰 dane osobowe, w celu przesy艂ania U偶ytkownikowi informacji handlowych, dotycz膮cych m.in. nowych produkt贸w lub us艂ug, promocji czy wyprzeda偶y.
 4. Dane osobowe s膮 r贸wnie偶 przetwarzane w ramach wype艂nienia prawnych obowi膮zk贸w, ci膮偶膮cych na administratorze danych oraz realizacji zada艅, w interesie publicznym m.in. do wykonywania zada艅, zwi膮zanych z bezpiecze艅stwem i obronno艣ci膮 lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.
 5. Dane osobowe mog膮 by膰 r贸wnie偶 przetwarzane w celach marketingu bezpo艣redniego produkt贸w, zabezpieczenia i dochodzenia roszcze艅 lub ochrony przed roszczeniami U偶ytkownika lub osoby trzeciej, jak r贸wnie偶 marketingu us艂ug i produkt贸w podmiot贸w trzecich lub marketingu w艂asnego, nieb臋d膮cego marketingiem bezpo艣rednim.

III. RODZAJ DANYCH

 1. Administrator przetwarza nast臋puj膮ce dane osobowe, kt贸rych podanie jest niezb臋dne do:
  1. dokonywania zakup贸w za pomoc膮 strony internetowej:
   • imi臋 i nazwisko;
   • adres dostawy;
   • numer telefonu;
   • adres e-mail;
  2. Dane podawane przez U偶ytkownika opcjonalnie:
   • numer NIP (w przypadku 偶膮dania wystawienia faktury dla przedsi臋biorcy).

IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe s膮 przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1鈥88, dalej zwane: 鈥瀝ozporz膮dzenie RODO”.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe wy艂膮cznie po uprzednim uzyskaniu zgody U偶ytkownika w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji.
 3. Wyra偶enie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest ca艂kowicie dobrowolne, jednak偶e brak jej udzielenia uniemo偶liwia dokonywanie zakup贸w, za po艣rednictwem strony internetowej.

V. PRAWA PRZYS艁UGUJ膭CE U呕YTKOWNIKOWI

 1. U偶ytkownik mo偶e w ka偶dej chwili za偶膮da膰 od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. U偶ytkownik mo偶e w ka偶dej chwili za偶膮da膰 poprawienia b膮d藕 sprostowania swoich danych osobowych.
 3. U偶ytkownik mo偶e w ka偶dej chwili wycofa膰 swoj膮 zgod臋 na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. 呕膮danie nieprzetwarzania danych mo偶e dotyczy膰 wskazanego przez U偶ytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych b膮d藕 dotyczy膰 wszystkich cel贸w przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich cel贸w przetwarzania spowoduje, 偶e konto U偶ytkownika zostanie usuni臋te ze strony internetowej, wraz ze wszystkimi wcze艣niej przetwarzanymi przez administratora danymi osobowymi U偶ytkownika. Wycofanie zgody nie wp艂ynie na ju偶 dokonane czynno艣ci.
 4. U偶ytkownik mo偶e w ka偶dej chwili 偶膮da膰, bez podawania przyczyny, aby administrator usun膮艂 Jego dane. 呕膮danie usuni臋cia danych nie wp艂ynie n dotychczas dokonane czynno艣ci. Usuni臋cie danych oznacza jednoczesne usuni臋cie konta U偶ytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi.
 5. U偶ytkownik mo偶e w ka偶dej chwili wyrazi膰 sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zar贸wno w zakresie wszystkich przetwarzanych prze administratora danych osobowych U偶ytkownika, jak r贸wnie偶 jedynie w ograniczony zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wp艂ynie na dotychczas dokonane czynno艣ci. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usuni臋cie konta U偶ytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi przetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi osobowymi.
 6. U偶ytkownik mo偶e za偶膮da膰 ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez okre艣lony czas, czy te偶 bez ograniczenia czasowego, ale w okre艣lonym zakresie, co administrator b臋dzie obowi膮zany spe艂ni膰. 呕膮danie to nie wp艂ynie n dotychczas dokonane czynno艣ci.
 7. U偶ytkownik mo偶e za偶膮da膰, aby administrator przekaza艂 innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe U偶ytkownika. Powinien w tym celu napisa膰 pro艣b臋 do administratora, wskazuj膮c, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) nale偶y przekaza膰 dane osobowe U偶ytkownika oraz jakie konkretnie dane U偶ytkownik 偶yczy sobie, 偶eby administrator przekaza艂. Po potwierdzeniu przez U偶ytkownika swojego 偶yczenia, administrator przeka偶e, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe U偶ytkownika. Potwierdzenie przez U偶ytkownika 偶膮dania jest niezb臋dne z uwagi na bezpiecze艅stwo danych osobowych U偶ytkownika oraz uzyskanie pewno艣ci, 偶e 偶膮danie pochodzi od osoby uprawnionej.
 8. Administrator informuje U偶ytkownika o podj臋tych dzia艂aniach, przed up艂ywem miesi膮ca od otrzymania jednego z 偶膮da艅 wymienionych w poprzednich punktach.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zasadniczo dane osobowe s膮 przechowywane tylko tak d艂ugo, jak to jest konieczne do wype艂nienia zobowi膮za艅 umownych lub ustawowych, dla kt贸rych zosta艂y one zgromadzone. Dane te zostan膮 usuni臋te natychmiast, gdy ich przechowywanie nie b臋dzie konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem cywilnym lub w zwi膮zku z ustawowym obowi膮zkiem przechowywania danych.
 2. Informacje, dotycz膮ce umowy, przechowuje si臋 w celach dowodowych, przez okres trzech lat, pocz膮wszy od ko艅ca roku, w kt贸rym zako艅czono relacje handlowe z U偶ytkownikiem. Usuni臋cie danych nast膮pi po up艂ywie ustawowego terminu przedawnienia dochodzenia roszcze艅 umownych.
 3. Ponadto, administrator mo偶e zachowa膰 informacje archiwalne, dotycz膮ce zawartych transakcji, gdy偶 ich przechowywanie jest zwi膮zane z przys艂uguj膮cymi U偶ytkownikowi roszczeniami np. z tytu艂u r臋kojmi.
 4. Je艣li 偶adna umowa nie zosta艂a zawarta, mi臋dzy U偶ytkownikiem i W艂a艣cicielem, dane osobowe U偶ytkownika s膮 przechowywane do czasu usuni臋cia konta U偶ytkownika na stronie internetowej. Usuni臋cie konta mo偶e nast膮pi膰 w wyniku wysuni臋cia 偶膮dania przez U偶ytkownika, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, b膮d藕 te偶 zg艂oszenia sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.

VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

 1. Administrator mo偶e powierza膰 przetwarzanie danych osobowych podmiotom wsp贸艂pracuj膮cym z administratorem, w zakresie niezb臋dnym dla realizacji transakcji np. w celu przygotowania zam贸wionego towaru oraz dostarczania przesy艂ek lub przekazywania informacji handlowych, pochodz膮cych od administratora (ostatnie dotyczy U偶ytkownik贸w, kt贸rzy wyrazili zgod臋 na otrzymywanie informacji handlowych).
 2. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatno艣ci, dane osobowe U偶ytkownik贸w, nie b臋d膮 w 偶aden spos贸b udost臋pniane osobom trzecim, ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesy艂ania materia艂贸w marketingowych tych os贸b trzecich.
 3. Dane osobowe U偶ytkownik贸w strony internetowej nie s膮 przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 4. Niniejsza Polityka Prywatno艣ci jest zgodna z przepisami wynikaj膮cymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz膮dzenia RODO.